ADR-kurs

ADR-kurs er et kurs som er påkrevd for sjåfører og annet personell som transporterer farlig gods på veiene i Europa. Her kan du lese mer om kurs i ADR.

ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) er en internasjonal avtale som regulerer landtransport av farlig gods på vei. ADR-kurset er obligatorisk for sjåfører som transporterer farlig gods på vei, og du må ha godkjent ADR-attest fra Vegdirektoratet for å ha lov til å frakte farlig gods. 

Hva innebærer et ADR-kurs hos oss?

Formålet er å gi elevene opplæring i forskjellige aspekter av transport med farlig gods på vei. 

Kurset er rettet mot sjåfører som skal frakte:

 • Eksplosive stoffer og gjenstander
 • Gasser
 • Brennbare væsker
 • Giftige stoffer

Komplettkurs AS tilbyr ADR-kurs med mulighet for utvidelse i alle ADRklasser.

Noen av de viktigste områdene som dekkes av kurset inkluderer:

Identifikasjon av farlige varer

Kurset lærer sjåføren hvordan man identifiserer forskjellige typer farlig gods, og hvordan det skal håndteres.

Emballasje og merking

Sjåføren lærer hvordan farlig gods skal emballeres og merkes for å minimere risikoen for uhell under transport.

Dokumentasjon

Kurset gir sjåføren kunnskap om hvordan man skal fylle ut de nødvendige dokumentene, og om håndtering av farlig gods i henhold til reglene.

Sikkerhetsprosedyrer

Sjåføren lærer hvordan man skal håndtere farlige situasjoner som ulykker eller lekkasjer.

Dette gjennomgås under kurset – klasse 1 og 7 ADR tank

 1. Grunnleggende kurs (18 timer).
 2. Spesialiseringskurs for transport i tanker (12 timer).
 3. Spesialiseringskurs for transport av stoffer og gjenstander av klasse 1 (8 timer).
 4. Spesialiseringskurs for transport av radioaktivt materiale av klasse 7 (8 timer).

Hvorfor er ADR-kurs viktig?

ADR-kurset sikrer at sjåfører som transporterer farlig gods på vei har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som kreves for å gjøre det på en trygg og effektiv måte. Dette bidrar til å minimere risikoen for uhell og skader på mennesker og miljøet.

Videre er ADR-kurset en lovbestemt opplæring som alle sjåfører som transporterer farlige varer på vei må gjennomgå. Sjåfører som ikke har gjennomført kurset risikerer å bli bøtelagt eller miste jobben sin. 

Fordeler ved å ta ADR-kurs:

 • Tryggere transport: En av de største fordelene ved å ta ADR-kurs er at det gir sjåfører opplæring og kompetanse for å utføre transporten på en trygg og sikker måte. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykker, og dermed øke sikkerheten for både sjåfører og andre trafikanter.
 • Overholder regelverket: ADR-kurs er påkrevd for å transportere farlig gods på vei i Europa. Ved å ta kurset overholder man derfor de gjeldende reguleringene og lovene for transport av farlig gods.
 • Økt bevissthet: ADR-kurs øker bevisstheten rundt risikoene og utfordringene som er knyttet til transport av farlige stoffer. Dette kan hjelpe sjåfører og annet personell til å være mer oppmerksomme på potensielle farer, og dermed ta de nødvendige forholdsreglene for å unngå ulykker.
 • Karrieremuligheter: ADR-kurs kan også åpne opp for karrieremuligheter innen transport- og logistikksektoren, da mange arbeidsgivere krever at ansatte har fullført dette kurset for å kunne jobbe med transport av farlige stoffer.
 • Miljøvern: ADR-kurs inneholder også opplæring i hvordan man håndterer farlige stoffer på en miljøvennlig måte, og hvordan man kan redusere miljøpåvirkningen av transporten. Dette kan bidra til å beskytte miljøet og redusere risikoen for forurensning.

Hvem kan ta kurset i transport av farlig gods

Alle sjåfører som omfattes av loven om transport av farlig gods, bør ta kurset. Vi anbefaler også personer som er indirekte involvert i farlig transport å gjennomføre kurset. Personer som er involvert i handel med motorvogn, jordbruk og bygge- og anleggsbransjen er også aktuelle kandidater til kurset. 

Hvor lenge varer ADR-kompetansebevis?

Prøven avlegges hos Statens vegvesen. Ved bestått prøve gjelder beviset/sertifikatet i fem år. Etter fem år kreves det oppfriskningskurs og ny prøve.

Komplettkurs hjelper deg med opplæringen

Komplettkurs AS er en sertifisert opplæringsbedrift via NEMKO. Vi er medlem av Norsk organisasjon for sikkerhetsopplæring innen ADR-transport, fagbrev og etterutdanning av yrkessjåfører, sikkerhetsopplæring innen anleggsmaskiner og truck.

Trenger du å ta ADR-kurs? 

Hvis du skal frakte farlig avfall og gods på vei, må du gjennomføre ADR-kurs og bestå eksamen. Vi tilbyr grunnkurs i ADR, tank, klasse 1 og klasse 7, i tillegg til et komplett ADR-kurs som dekker alle klasser (klasse 1-9). 

Ta kontakt med oss for å bestille kurs.